ความประทับใจของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อนักศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559)

คลิกชมความประทับใจ