คำถามเกี่ยวกับ - สมัครเรียน

  • (1) สมัครเข้าเรียนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

           คำตอบ ระดับปริญญาตรี1).สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6/กศน./ปวช. 2ฉบับ หรือ ปวส. 3ฉบับ (ต้องมีวันที่จบการศึกษา) 2).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ 3).สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ (ยื่นเอกสารนี้เพิ่มเติมภายหลังได้) 4).ในกรณีวุฒิการศึกษามีการเปลี่ยนชื่อ ขอสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1ฉบับ (ยื่นเอกสารนี้เพิ่มเติมภายหลังได้)

           คำตอบ ระดับบัณฑิตศึกษา1).สำเนาทรานสคริป (ฉบับสภาอนุมัติ) 2 ฉบับ 2).สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร 1ฉบับ 3).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ฉบับ 3).สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ (ยื่นเอกสารนี้เพิ่มเติมภายหลังได้) 4).ในกรณีวุฒิการศึกษามีการเปลี่ยนชื่อ ขอสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1ฉบับ (ยื่นเอกสารนี้เพิ่มเติมภายหลังได้)

  • (2) เรียนจบ กศน.(เทียบเท่า ม.6) สมัครเรียนระดับชั้นปริญญาตรีได้ไหม?

           คำตอบได้ค่ะ แต่วุฒิการศึกษาต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจนค่ะ

  • (3) วุฒิการศึกษาตัวจริงยังไม่ได้ แต่สมัครเรียนได้หรือไม่?

           คำตอบได้ค่ะ แต่เมื่อได้วุฒิการศึกษาแล้ว วันที่สำเร็จการศึกษาจะต้องจบไม่เกินวันที่เปิดเรียนภาคแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

  • (4) สมัครเรียนต้องใช้รูปถ่ายหรือไม่?

           คำตอบสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ไม่ต้องใช้รูปถ่ายมาแสดง ทางฝ่ายทะเบียนการศึกษามีบริการถ่ายรูปทำบัตรในวันที่มอบตัว และรับบัตรนักศึกษาได้ทันที

  • (5) แต่งกายชุดนักศึกษาไม่ตรงกับเพศสภาพได้หรือไม่?

           คำตอบได้ค่ะ

  • (6) เคยเรียน ป.ตรี ที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแต่ยังไม่จบ สามารถทำเรื่องเทียบโอนเกรดเพื่อมาเรียนต่อที่นี่ได้หรือไม่?

           คำตอบได้ค่ะ เทียบโอนได้เฉพาะวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป เอกสารที่ต้องยื่นมีดังต่อไปนี้ 1).คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา 2).สำเนาทรานสคริปจากสถาบันเก่า 3).คำอธิบายรายชวิชาจากสถาบันเก่า

 

 

 

 

 

สถิติเข้าชม Website

free counter

(ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)