ระบบงานที่นักศึกษาใหม่ต้องทำความรู้จักคุ้นเคยไว้ให้มากๆ เพราะเป็นระบบการจัดการข้อมูลการศึกษาแบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนเรียน ตารางสอน ตารางสอบ บริการอีเมลของมหาวิทยาลัย ระบบสื่อการสอนย้อนหลัง การยืม-คืนหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ลงทะเบียนอบรบและแบบฟอร์มใช้บริการและข้อร้องเรียนรวมถึงการประกาศต่างๆ ที่นักศึกษาต้องทราบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ไว้ให้ได้มากที่สุด