• รางวัลชมรมดีเด่น ประเภทกิจกรรมวิชาการ ได้แก่
  • ชมรม SMART TEEN
  • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์สินีนาฏ สุทธจินดา
 • รางวัลชมรมดีเด่น ประเภทกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรม ได้แก่
  • ชมรม ประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย
  • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์วรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์
 • รางวัลชมรมดีเด่น ประเภทกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่
  • ชมรม บำเพ็ญประโยชน์ (5 ปี ติดต่อกัน)
  • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา
 • รางวัลชมรมดีเด่น ประเภทกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่
  • ชมรม ถ่ายภาพ
  • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม อาจารย์อภิรจิตร์ คนศิลป
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม การประกวด “เขียนแผนการตลาด และการนำไปประยุกต์เพื่อปฏิบัติได้จริง สำหรับนักศึกษา” จัดโดย Prime Life Intergroup Pte. Ltd. ได้แก่
  • นางสาวสุนันท์ เขมวงศ์ชัย
  • นางสาวกรรณิกา กฤษกระโทก
  • นางสาวจุฑามาศ แซ่เล้า
  • นางสาวแพร์ พรหมหันต์
  • นางสาวทักษพร ซอกิ่ง
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นางสาวพิชญาภา ตุลย์รัชต์กุล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านบัญชีและภาษี จากสถาบันทั่วประเทศ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ได้แก่
  • นายพลังชัย วิบูลย์กุล
  • นางสาวปภัสสวรรณ ขว้างแป้น
  • นางสาวอังศุมาลิน ทรัพย์เจริญ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสุนทรพจน์ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี และได้รับโล่จากกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นางสาวธนภรณ์ ทองเจริญดี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดเขียน Mind Mapping จัดโดย สมาคมคิดสร้างสรรค์และการเล่นแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นายทศพล ทับเคลียว
  • นายสิงหา แก้วไซงาม
  • นางสาวอารยา เสรีพาณิชย์การ
 • ทุนการศึกษารางวัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEDC) ประจำปี 2555 จัดโดย สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นางสาวอารยา เสรีพาณิชย์การ
 • รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2556 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2555 (ฝ่ายชาย) ได้แก่
  • นายจักรกฤษณ์ สุขนันท์
 • ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นคนดีศรีสถาบัน ในกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 10 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้แก่
  • นายธีรยุทธ พบหิรัฐ
 • รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2556 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2555 (ฝ่ายหญิง) ได้แก่
  • นางสาวปิยอร สิทธิบุณยพัชร์
 • ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่
  • นายณพล ม่วงงาม
  • นางสาววนิดา จีนงาม
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากรปี 2 ปี 2556 ผลงานหนังสั้นคุณภาพเปี่ยมสำนึกโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว จัดโดย กรมสรรพากร ได้แก่
  • นางสาวธารารัตน์ จันนะ
  • นายทศพร นิธินันทน์
  • นายสรัณชัย ใจอู่
  • นายศิริพัชร วลัยพัชรา
  • นายเมธาวัจน์ อภิพงษ์ธนาศิริ
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวด Clip Sudteen Contest 2012 ตอน “เรื่องของวัยรุ่น” จัดโดย บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ประกิต โฮลดิ้ง จำกัด ได้แก่
  • นางสาวสาวิตรี กังหวั่น
  • นางสาวเขมิกา วงศ์เดจา
  • นางสาวชัญญานุช มะลิมาตร
  • นางสาวสุจิตรา วรรธนวินิจ
  • นางสาวกมลนัยน์ ณ เชียงใหม่
  • นายชิษณุพงษ์ ร่วมสุข
  • นายไอยเรศ จันทร์อำรุง
  • นายอาทิตย์ อินสองใจ
  • นายณัฐวุฒิ เกษคำ
  • นายสุรศักดิ์ มารัตตะ
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือกเขตกรุงเทพมหานคร หัวข้อ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักดิน เพื่อผืนแผ่นดินไทย” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
  • นายกิตติศักดิ์ แป้นไทย
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุโทรทัศน์ดีเด่น โครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าวและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แก่
  • นายศตวรรษ สิงหเสนี
  • นายวันเฉลิม เรือนฝายกาศ
  • นายกิตติศักดิ์ แป้นไทย
  • นางสาวอารยา แสงผะกาย
 • รางวัลเยาวชนดีเด่น ลูกผู้มีความกตัญญู กตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 จัดโดย ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
  • นายอานนท์ บัวภา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดสารคดีภายใต้ แนวคิด “คนรุ่นใหม่...หัวใจรักษ์น้ำบาดาล” ครั้งที่ 5 ผลงานเรื่อง “หนูรักษ์น้ำบาดาล” จัดโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
  • นายอุกฤษฎ์ อินทรพักตร์
  • นายกิจพิพัฒน์ วงค์เงิน
  • นายณัชชานนท์ ผาสุก
  • นายปริญญา สุรินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555 จัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นางสาวณิชารีย์ ฤกษ์อนันต์
  • นางสาวณัฐกานต์ ชยาภรณ์
  • นางสาวตรีชฎา หวังพิทักษ์
  • นางสาววาสนา แจ้งกระจ่าง
  • นายธนวัฒน์ เณรทรัพย์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ตและ/หรือสื่อโมบายมีเดีย โครงการ “สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 4” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่
  • นางสาวสุชารัตน์ พุ่มพวง
  • นายสิรวิชญ์ หลายเจริญวัฒน์
  • นายเกษมพันธ์ รัศมีวงศ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการวายแอนด์อาร์ ยังก์ สปาร์ค จัดโดย บริษัท Y&R และ อิชิตัน กรุ๊ป ได้แก่
  • นางสาวจิตติมา จิ๋วพัฒนกุล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การเขียนบทความในหัวข้อ “เยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสาน” ตอนไดโนเสาร์@อีสาน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับนิตยสาร A Day ได้แก่
  • นางสาวกรรุจา พงศ์อำไพ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับอุดมศึกษา การประกวดภาพยนตร์สั้น จริยธรรม หัวข้อ “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้” จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนาพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้แก่
  • นายธนดล สุตะวงศ์
  • นายณัฐพงษ์ ตันติธนูทอง
  • นางสาวกิตติยา เจริญสุข
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดบทความแรงบันดาลใจในการบริจาคโลหิต “ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” จัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้แก่
  • นายวรรณโชค ไขยสะอาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการวายแอนด์อาร์ ยังก์ สปาร์ค จัดโดย บริษัท Y&R และอิชิตัน กรุ๊ป ได้แก่
  • นางสาวกุลฌา บรรเจิดพิธพร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการ “สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 4” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่
  • นายวิทยา ชัยกันทา
  • นางสาวนนทพัทธ์ ชัยฤกษ์
  • นางสาวทิราภรณ์ ตั้งนวพันธ์
 • รางวัลชนะเลิศ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker จากการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2012 ณ เมืองทองธานี จัดโดย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้แก่
  • นายพีรเดช เปรมใจ
  • นายอมรเทพ เพียรพร้อม
  • นายธีรพล โอจริยภูมิ
  • นายจักรพงศ์ เพ็งแจ่มแจ้ง
  • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
  • นายจักรพันธ์ อึ่งแย้ม
  • นายสหรัฐ วงศ์สุวรรณ
  • นายอัยพรรณ เอโกบล
  • นายน้ำเพชร สุขเกษม
  • นายประภัทร พวงมาลัย
 • รางวัลชนะเลิศ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา ประเภท Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car จากการแข่งขัน Shell Eco-marathon Asia 2012 จัดโดย บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สนาม Sepang International Circuit ประเทศ Malaysia ได้แก่
  • นายอมรพจน์ สืบวงศ์
  • นายรุ่งเพชร สุวรรณ
  • นายภานุสิทธิ์ กำปั่นทอง
  • นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
  • นายศตพรรษ สารการ
 • รางวัลชนะเลิศด้าน ICT Application ทีม Diary Social Network จากการแข่งขัน Software Innovation Contest สาขา ICT Application จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Faculty of Engineering, Department of Computer and Information Science, TUAT, Tokyo, Japan และ Faculty of Computer Science and Information Systems, UTM, Johor Bahru, Malaysia ได้แก่
  • นางสาวอรพรรณ พวงระกำ
  • นายธกรกฤษ ธนธราโภคิน
 • รางวัลเหรียญเรียนดี ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จัดโดย กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้แก่
  • นายวิรุฬ แก้วใจ
 • รางวัล Best Engineering Award และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2012 Hong Kong ณ Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre (KITEC), Hong Kong จัดโดย สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-pacific Broadcasting Union) ได้แก่
  • นายพีรเดช เปรมใจ
  • นายอมรเทพ เพียรพร้อม
  • นายธีรพล โอจริยภูมิ
  • นายจักรพงศ์ เพ็งแจ่มแจ้ง
  • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
  • นายจักรพันธ์ อึ่งแย้ม
  • นายสหรัฐ วงศ์สุวรรณ
  • นายอัยพรรณ เอโกบล
  • นายน้ำเพชร สุขเกษม
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยใช้ฐานความรู้ออนโทโลยี จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นางสาวจุฑามาศ เทียนสอาด
 • รางวัลชนะเลิศ Thailand Global Game Jam 2013 popula vote จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่
  • นายสุกฤษฎิ์ จิตต์ชอบ
  • นายนพดล เนาวรัตน์
 • รางวัลชนะเลิศ Animation Challenge การประกวด Thai-Japan Anime & Music Festival 2016 หัวข้อ LET’s ECO จ้ดโดย G-Yu Creative จำกัด และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้แก่
  • นางสาวกรกมล อาชาไกรสร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เว็บไซต์สอน Illustrator Online ประเภทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา จัดโดย โครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน ได้แก่
  • นางสาวพิริยา ดัดพันธ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม การประกวดออกแบบ Mini Game Great King City ในหัวข้อ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย บริษัท Computer Art ได้แก่
  • นายสุกฤษฎิ์ จิตต์ชอบ
 • รางวัลชนะเลิศ Asia Star Packaging Awards 2012 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Thai Star Packaging Awards 2012 จัดโดย สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่
  • นายสุทธิพงษ์ วรรณคาม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Cher’s Forever Young จัดโดย Touch Magazine ได้แก่
  • นายฐาปกรณ์ อังกูรานนท์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013 จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นางสาวศุกลนิจ เมทางสุเวช
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย ครั้งที่ 2 จัดโดย สหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย (AUSF) ได้แก่
  • นางสาวคารีน่า เคร้าเซอร์
  • นางสาวกุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
  • นางสาวธนาภรณ์ ทีสุกะ
  (การแข่งขันครั้งนี้ นางสาวธนาภรณ์ ทีสุกะ ยังได้รับรางวัลผู้เล่นตำแหน่งผู้ทำคะแนนสูงสุดและผู้เล่นทรงคุณค่า อีกด้วย)
 • รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันยูโด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่
  • นางสาวอัญชุลี ศรีธัญรัตน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Thailand Hotel Bartender 2012 จัดโดย สมาคมโรงแรมไทย ได้แก่
  • นายธนิษฐ์ สกุลศิริรัตน์