• รางวัลชนะเลิศบูธดีเด่น โครงการ"ต้นกล้าสีขาว 2557" จัดโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
  • นางสาวคุณากร วิวััฒนากรวงศ์
  • นางสาวชัชธนนันท์ ดวงชื่น
  • นางสาวจงสิริณท์ แสงวิรุณ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • นางสาวณัฐฐา หีตทิม
  • นางลลินา โพธิ์คำ
 • รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดย คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น “ความรู้คู่คุณธรรม” และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้แก่
  • นายกานต์ สมุทรโคตา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม โครงการ Scoopy 1 Marketing Plan Contest ครั้งที่ 4 จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ได้แก่
  • นายวิวิด รัตนอุบล นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
  • นายชยากร ศักดานุภาพ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
  • นายพงศธร กิจธุรกุล นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
  • นายวิทยา แสงเงิน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
 • รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2555 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
  • นางสาวอารยา เสรีพาณิชย์การ
 • รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 จัดโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
  • นายปพน ดวงดารานนท์
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Competition 2011 จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่
  • นายพงษ์พันธ์ เสมามิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันการท่องกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ประกอบท่าทาง English Talent Contest : Poetry Recitation Competition 2011 จัดโดย คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่
  • นางสาวเบญจพร แผ้วชมพู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นายมนูญ โต๊ะอาจ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
 • รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2555 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
  • นายเพ็ชรสยาม พรหมงอย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดคลิปวีดีโอสถานที่อันตรายและจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรายการวิวาทะจราจร จัดโดย P5TV และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้แก่
  • นายชาญชัย หน้าชื่น นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • นายณัฐพล กลิ่นสะอาด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จากการประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่
  • นางสาวกมลชนก ฤทธิ์ท้วม นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
  • นางสาวกมลศรี ศรีอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
  • นางสาวสุพีชา พันธุ์คะชะ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
  • นายอลงกรณ์ พงษ์ไชยวรฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดการทำแอนิเมชั่นการ์ตูน จากเรื่อง “แฟชั่น” โครงการเปลี่ยนโฉมการ์ตูนไทยก้าวไกล ไร้สารพิษ จัดโดย สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้แก่
  • นายณัฏฐนันท์ เอกเกษตรศักดิ์
  • นางสาวจิรัฐติกาล เอี่ยมสกุล
  • นายณัฐวัตร อ่ำสะอาด
  • นายณัฐวุฒิ ตรงธิ
  • นายภรพรรณกรณ์ กนกรัชต์เกษม
  • นางสาววารินทร์ ตรงประสิทธิ์
  • นางสาวพุทธรักษา รอดจีน
  • นางสาวสุภารัตน์ ภาสดา
  • นางสาวมุกข์เมธี เปรมภักษ์พิสิฐ
  • นายพงศ์พัฒน์ เมฆาลัย
  • นางสาวนัยนา ฐิตานุพงษ์
  • นางสาวศรัญญา โหงวเจริญพร
  • นายภาณุทัต หอยบาง
  • นายกรีพล พงศ์สร้อยเพ็ชร
  • นายชัยวัฒน์ อรุณแจ้ง
  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟประเภททีม และนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทบุคคลประจำปี 2554 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสิงห์เอคลาส โอเพ่น ได้แก่
  • นายธนวัฒน์ เณรทรัพย์ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 • รางวัลแผนการประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ของภาคตะวันออก โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
  • นางสาวมนต์ทิพย์ เศวตนัย
  • นางสาวศรสวรรค์ ฟองละแอ
  • นางสาวจุฑารัตน์ ทองเทพ
  • นางสาวภูษริศา นวลคำ
  • นางสาวรุจิรัตน์ นุตรทัศน์
  นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • รางวัลแผนการประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ของภาคกลาง โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
  • นางสาวปุณยนุช กำลังงาม
  • นางสาววิภาวรรณ เกตุสิงห์สร้อย
  • นางสาวทวีพร สวายพล
  • นางสาวไพรินทร์ คำหอม
  • นางสาวอังคณา เจริญยิ่ง
  นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา หัวข้อ “พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ” จากผลงานเรื่อง “ที่มาของความสุข ณ แหลมผักเบี้ย” จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้แก่
  • นายณัฐพงษ์ บุญชัย
  • นายวัชรากร สุวรรณ์
  • นายวิทวัส อบรมวรรณ
  • นายกรวัฒน์ อรัณยะนาค
  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่
  • นางสาววิจิตรา คะสะธรรม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการ “ทีวีจอเงียบ” (สถานีโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวก) จัดโดย ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แก่
  • นายณภัทร แก้วได้หนู
  • นายฐณปกร สุดใจดี
  • นางสาวธิดาพร มูลใจ
  • นางสาววริศรา ใจปัน
  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทสื่อกลางแจ้ง “โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ร่วมกับ สถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3” หรือ สายลับตรวจจับโฆษณา จัดโดย สำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่
  • นางสาววรรณา สาตช้าง
  • นางสาวพัชรี สุขลิ้ม
  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้โจทย์ “สกู๊ปปี้ ไอ ออกลายซ่าในสไตล์ของคุณ” โครงการ “Scoopy I Marketing Plan Contest # โครงการ 4” จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
  • นางสาวโสพิศ บูรณะสิงห์
  • นางสาวอัญชิสา โพธิ์พิทยา
  • นางสาวสกาวรัตน์ ครุยทอง
  นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Truck Secret of the Year 2011 จัดโดย บริษัท Nitto 3 K ได้แก่
  • นายภัทรโชติ ศิริภัทร นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากผลงานสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เรื่อง “เที่ยว ท่อง ล่องแม่กำปอง” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่
  • นายปฏิมากรณ์เทว แสงจันทร์ศรี
  • นางสาวเกวลิน นุ่นชูผล
  • นายวีระพล แสงเจริญกุล
  • นายสกล ศรีวงศ์เรือน
  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโฆษณาสั้นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การประกันภัยรถภาคบังคับ” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่
  • นางสาววัชราพรรณ เปี่ยมสวัสดิ์
  • นางสาวญภา วีรสมิตโชต
  • นายอนิวัฒน์ หมกทอง
  • นายเอกรัตน์ บรมสถิตย์
  นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้” KNOWLEDGE NO LIMIT! จัดโดย TK park และนิตยสาร a day ได้แก่
  • นางสาวนวลแพร สง่างาม
  • นายธัชพล กลิ่นมาลัย
  • นายณัฐพงศ์ สุพรรณผิว
  • นายธนพัต กิมทรงชนาสิน
  • นายอินทัช รัศมีสว่าง
  นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
 • รางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุด ประเภทรถประดิษฐ์ จากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest ครั้งที่ 14 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
  • บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน
   • นายรุ่งเพชร สุวรรณ
   • นายภานุสิทธิ์ กำปั่นทอง
  • สาขาวิชาการจัดการพลังงาน
   • นายอมรพจน์ สืบวงศ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายภูมิภัทร มิตรญาติ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายศตพรรษ สารการ
 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Best Idea จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia- Pacific Robot Contest Thailand 2011 จัดโดย สหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้แก่
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายพีรเดช เปรมใจ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายจักรพงศ์ เพ็งแจ่มแจ้ง
   • นายสุนทร เจียมตน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
 • รางวัลสถิติสูงสุดระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2011 ประเภทรถต้นแบบ จัดโดย บริษัท Royal Dutch Shell ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ประเทศมาเลเซีย ได้แก่
  • บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน
   • นายภานุสิทธิ์ กำปั่นทอง
   • นายรุ่งเพชร สุวรรณ
  • บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
   • นายพิสิฐพงศ์ แป้นทอง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • นายศักดิ์ชาย กาศลุน
   • นายอมรพจน์ สืบวงศ์
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2011 จัดโดย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้แก่
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • นายพีรเดช เปรมใจ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • นายสุปรีชา เหมยเป็ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • นายจักรพงศ์ เพ็งแจ่มแจ้ง
   • นายน้ำเพชร สุขเกษม
 • รางวัลชนะเลิศการออกแบบไอเทมในเกม Tales Runner ประเภทระดับบุคคลทั่วไป จัดโดย Tales runner ได้แก่ม
  • นายสุกฤษฏิ์ จิตต์ชอบ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประเภทสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จัดโดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ได้แก่
  • นายวิบูล ศุภจิตรานันท์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2555 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่
  • นางสาวศศลักษณ์ เงาภู่ทอง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รางวัล ThaiStar Packaging 2011 Awards จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2554 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัล AsiaStar 2011 Awards จากการส่งผลงานที่ได้รับรางวัล ThaiStar Packaging 2011 Awards เข้าร่วมประกวดระดับเอเชีย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ได้แก่
  • นางสาวสุภาพร บุญยืด นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการนำเสนอ Oral Presentation ในงาน The 1 stInternational Student Conference จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
  • MS. ZUO GUORUI
  • MS. FU ZHAOYAN
  • MS. CHAI LIANGXUE
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • นายพิชญานันต์ จันทะโชติ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
 • นางสาวจารุวรรณ จันทร์เป็ง คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด