รวมหลักสูตร เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี DPU 2ปี จบ

DPU

DPU ได้รวมเอาหลักสูตร สำหรับเทียบโอน ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี จบได้ภายใน 2 ปี มีหลักสูตรไหนที่ตอบโจทย์บ้าง 
เช็คเลย!!!

ภาคปกติ  (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ / วันอาทิตย์วันเดียว / วันพุธวันเดียว)

(✔)กู้ กยศ. ได้
(✔)แบ่งชำระค่าเทอมได้ 
(✔)ฟรีค่าเทียบโอน 

ดูรายละเอียดค่าเทอม >>>> CLICK <<<<<
สมัครเลย    >>>>> CLICK <<<<<


DPU

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ผู้ที่จบ ปวส.

(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

► กู้กยศ. ได้


สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่จบ ปวส.

(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์  (จบได้ภายใน 3 ปี)

► กู้ กยศ./กรอ. ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%

DPU

DPU

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ผู้ที่จบ ปวส.

(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

► กู้ กยศ./กรอ. ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%


สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ผู้ที่จบ ปวส.

(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ./กรอ. ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%

DPU

DPU

บริหารธุรกิจ
วิชาเอก 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.

(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

► กู้ กยศ.(*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


บริหารธุรกิจ
วิชาเอก การเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

►  กู้ กยศ.(*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)

DPU

DPU

สาขาการบัญชี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ. (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)

DPU

DPU

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

►  กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ. ได้ (ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)

DPU

DPU

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

► กู้ กยศ./กรอ. ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%

DPU

DPU

วิชาเอก การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์


หลักสูตร 2 ปี (ผู้ที่จบ ปวส.)
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

►  กู้ กยศ. กรอ ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


วิชาเอก การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์


หลักสูตร 2 ปี (ผู้ที่จบ ปวส.)
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

► กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)

DPU

DPU

วิชาเอก การออกแบบกราฟิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์


หลักสูตร 2 ปี ผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์
(✔)ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

► กู้ กยศ. กรอ ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30% 


สาขา การโรงแรมและธุรกิจอาหาร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ผู้ที่จบ ปวส.
(✔)ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

► กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)

DPU

DPU

สาขา การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ผู้ที่จบ ปวส.
(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

► กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)


วิชาเอก การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี สำหรับผู้ที่จบ ปวส.
(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

► กู้ กยศ. กรอ ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%

DPU

DPU

วิชาเอก การออกแบบและพัฒนาเกม
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี ผู้ที่จบ ปวส.
(✔) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

กู้ กยศ. กรอ ได้ พร้อมรับสิทธิ Human Capital ลดเงินต้น 30%


สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM


หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (เรียนวันพุธ)**
เรียน ปีละ 3 เทอม

คุณสมบัติ (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)
จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
      ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (มีใบรับรองการทำงาน)
ตลอดหลักสูตร 280,000บาท

DPU