DPU ครบรอบ 53 ปี "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สร้างธุรกิจ สร้างมืออาชีพ"

53 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

30 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 53ปี "วันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" สถาบันการศึกษาคุณภาพและความภูมิใจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งภายใต้เจตนารมณ์ของอาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และ อาจารย์สนั่น เกตุทัต ด้วยปณิธานที่ตรงกันว่า “เราจะทำงานด้านการศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ” 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ขับเคลื่อนด้วย 6 วิทยาลัย และ 6 คณะ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ต้องการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม ให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย การสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ สร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคตและมุ่งมั่นสร้างคนให้เป็นมืออาชีพในทุกศาสตร์ของการทำงานยุคใหม่