DPU CORE 6 ทักษะสำคัญ..ที่เด็ก DPU ต้องมี!!

dpu

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU เห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต โดยที่ผ่านมาในทุกหลักสูตรปริญญาตรี จะมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่ เรียกว่า DPU CORE (ดีพียู คอร์) เราได้ริเริ่มพัฒนากลุ่มวิชา DPU CORE ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นการผสมผสานระหว่างกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) กับกลุ่มวิชาของหลักสูตรผ่านวิชา Capstone project โดยนักศึกษาจะรวมกลุ่มข้ามหลักสูตรเพื่อทำโปรเจค พัฒนาไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมและองค์กร นักศึกษาบางกลุ่มสามารถพัฒนาไอเดียเป็นแผนธุรกิจที่สามารถต่อยอดและทำจริงได้ในอนาคต ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนา 6 ทักษะที่สำคัญในยุค Digital Disruption ได้เรียนรู้ผ่านการ Workshop และ โปรเจ็กต์ รวมทั้งมีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่เน้นการสอบวัดผลเหมือนในอดีต มีพัฒนาแบบประเมิน Rubric เพื่อใช้วัดผล ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย เช่น การ Pitching ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Mentor”
   สำหรับโปรเจกต์ หรือไอเดียที่นักศึกษาจะทำ ทางมหาวิทยาลัยเน้น 3 Themes ใหญ่ๆ คือ Wellness, Lifestyle& Recreation และ Tech-innovation and design ซึ่ง 3 กลุ่มนี้เป็นหัวใจสำคัญและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จึงเน้นให้นักศึกษาคิดไอเดีย สร้างสรรค์แนวคิด หรือ ชิ้นงาน ในTheme ดังกล่าวที่สามารถต่อยอดและพัฒนาให้เป็นโมเดลแก้ปัญหาจริงหรือโมเดลทางธุรกิจได้

dpu

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurial skills

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการเหล่านั้นได้สร้าง ‘นวัตกรรม’ ผ่านสิ่งใหม่หรือนำสิ่งเก่ามาปฏิบัติในรูปแบบใหม่ เกิดเป็นวัฏจักร การทำลายอย่างสร้างสรรค์ หรือพูดง่ายว่า ธุรกิจใหม่จะเข้ามาล้างธุรกิจที่มีอยู่เดิมไปเรื่อยๆ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแก่สังคม การเรียนการสอนทักษะผู้ประกอบการ Entrepreneurial skills จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นได้ ที่ DPU เราปลูกฝังทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นปี 1 ในทุกสาขาวิชา เพราะถือเป็นสิ่งที่มีความจจำเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่เรียกว่า Capstone Projects ของทีมนักศึกษาจากต่างสาขาและประสบการณ์ หัวข้อโครงการอาจเกิดจากนักศึกษาเองหรือการชี้แนะจากพันธมิตรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เรายังมีสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPU X ที่ทำงานควบคู่กับ DPU CORE ในรายวิชา Capstone Project หากนักศึกษากลุ่มใดมีไอเดียที่นำไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจจริงได้ ทาง DPU X ก็จะช่วยส่งเสริม หากูรู ให่้คำปรึกษาเพื่อทำให้ธุรกิจของนักศึกษาเป็นจริงได้

dpu   

ทักษะทางเทคโนโลยี Technological skills

เราปลูกฝังให้นักศึกษา DPU มีความชาญฉลาดทางดิจิทัลและความฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยี เริ่มต้นวางพื้นฐานการเรียนให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์และวิธีการทำงานต่างๆ ตั้งแต่ชั้นปี 1 เช่น แชทบอท เครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรบอท โดรน ภาพเสมือน 3 มิติ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

 

dpu

ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา Analytical and problem solving skills

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก ที่ DPU เราจึงเน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบขั้นต่อขั้น รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้ สู่การสร้าง Business Project ได้ต่อไป

 

dpu

ทักษะการสื่อสาร Communication skills

ปัญหาในการทำงานทุกวันนี้ “การสื่อสาร” ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้าง หรือ ลด ปัญหาในการทำงาน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสื่อสารคือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน น้ำเสียงไม่เต็มใจให้บริการ หรือช่วยเหลือ น้ำเสียง-ท่าทางในการสื่อสาร ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อ ภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าก่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นต้น ที่ DPU นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดอันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมทั้งแนะนำแนวทางในการรับมือข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ และเปลี่ยนเป็นการสร้างความประทับเข้ามาแทนที่

 

dpu

ทักษะการทำงานเป็นทีม Teamwork skills

ทักษะการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะไม่ว่าจะจบไปจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม องค์กรใด หรือแม้กระทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง ก็ย่อมมีความต้องการคนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี เพราะถึงแม้เราจะทำงานคนเดียวได้เก่งเท่าใด แต่ถ้าขาดทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว อาจทำให้การทำงานร่วมกันสะดุด ไม่เป็นอย่างที่คาดหวัง ไม่ก่อเกิดประสิทธิภาพให้กับงานได้ ที่ DPU มุ่งให้นักศึกษาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจ ให้ได้ลงมือปฎิบัติจริง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง จากการรวมตัวของเพื่อนนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เปิดใจ เชื่อใจ รู้จักการสนับสนุน การให้เกียรติ รู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ และรู้จักการบริหารจัดการเลือกคนให้ถูกกับงาน พื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ที่ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เช่น Makerspace,Coworking space และ Collaborative space

 

dpu

ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ Creative thinking skills

“ความคิดสร้างสรรค์” สามารถเรียนรู้กันได้ แต่คงไม่ใช่จากการนั่งฟังเล็กเชอร์ หรือท่องจำอยู่แต่ในห้องเรียนเดิมๆเพียงอย่างเดียว ที่ DPU นักศึกษาจะได้รับการปูพื้นฐานทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นไอเดีย ตั้งแต่การให้ความรู้ หลักการ และแนวคิด จนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ของตัวเองได้ผ่านการทดลอง การสำรวจ การตั้งคำถาม การสันนิษฐาน ไปจนถึงการใช้จินตนาการและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเลือกเรียนเจาะลึกในศาสตร์ที่สนใจ เรียนแบบเน้นสร้างผลงาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผสมความรู้ด้านดิจิทัลและความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง