สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการจัดการ เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน เหมาจ่าย 38,500 278,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย 38,500 278,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี เหมาจ่าย 39,500 279,700
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาการจัดการ เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย 37,200 154,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล เหมาจ่าย 37,500 156,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน เหมาจ่าย 37,200 154,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย 37,200 154,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี เหมาจ่าย 37,200 154,300

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
     หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เหมาจ่าย 35,000 340,000
    หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เหมาจ่าย 35,000 255,000
     หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)      
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เหมาจ่าย 34,500 168,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
          สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย 35,000 190,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1,600 34,000 231,200

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
          สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
              วิชาเอกการออกแบบกราฟิก เหมาจ่าย 50,000 190,000

*หมายเหตุ ข้อมูล update วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

 

สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี