สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาการจัดการ เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย 38,500 278,000
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน เหมาจ่าย 38,500 278,000
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย 38,500 278,000
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี เหมาจ่าย 39,500 279,500
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย 42,200 150,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย 42,200 150,300
          สาขาวิชาการจัดการ เหมาจ่าย 42,200 150,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย 42,200 150,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล เหมาจ่าย 42,500 151,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน เหมาจ่าย 42,200 150,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย 42,200 150,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี ภาคปกติ)
          หลักสูตรการบัญชี เหมาจ่าย 42,200 150,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เหมาจ่าย 37,200 150,300
          สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล เหมาจ่าย 37,200 150,300
          สาขาวิชาการจัดการ เหมาจ่าย 37,200 150,300
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาจ่าย 37,200 150,300
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล เหมาจ่าย 42,500 151,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
               วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน เหมาจ่าย 37,200 150,300
               วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เหมาจ่าย 37,200 150,300
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course))
          หลักสูตรการบัญชี เหมาจ่าย 37,200 150,300
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวไทย) เหมาจ่าย 54,750 399,500
          สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักศึกษาชาวต่างชาติ) เหมาจ่าย 58,500 429,500

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ เหมาจ่าย 38,000 273,000
     หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เหมาจ่าย 35,000 170,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)
     หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ
          บูรณาการสุขภาพและความงาม(ภาคพิเศษ) เหมาจ่าย 40,000 285,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
          สาขาวิชาการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG) เหมาจ่าย 37,500 300,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     หลักสูตร 2 ปี ภาคปกติ
          สาขาการท่องเที่ยว เหมาจ่าย 36,200 144,800
          สาขาการโรงแรม เหมาจ่าย 34,500 138,800

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
          สาขานิติศาสตร(ภาคบัณฑิต) เหมาจ่าย 30,000 190,000

สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนต่อเทอม ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 1,600 30,700 211,900

 

สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี