หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ อีเมล

ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  

หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th
.................................. 

ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ. Connect 
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล  >> คลิก
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล [email protected] ค่ะ 

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548321901