มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมี หน่วยรักษาความปลอดภัย ปฎิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของ นักศึกษาและบุคลากร และกำกับดูแล อบรม นักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งนำกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมาใช้ในการปฏิบัติงานดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้กับนักศึกษาที่อาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน และผู้ประกอบการหอพัก เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษารวมถึงชุมชนที่น่าอยู่และปลอดภัยประสานงาน ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักเครือข่ายรอบมหาวิทยาลัยคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินควรทำอย่างไร