Student Service Centre

 

            อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการให้บริการนักศึกษา และการออบแบบกระบวนการ

 

            SSC01 : แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติลงทะเบียนกรณีตารางสอบปลายภาคชนกัน และขอสอบต่างรอบเวลาหรือจัดสอบเป็นกรณีพิเศษ

            SSC02 : แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติลงทะเบียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด

            SSC03 : แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างรอบเวลา

            SSC04 : แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Independent Study

            SSC05 : แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเพิกถอนรายวิชา (w)

            SSC06 : แบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษา

            SSC07 : แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

            SSC08 : แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นรายงวด