ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มติมสำหรับผู้ใช้งานระบบ SAP

สำหรับผู้ใช้งานระบบ SAP ทุกท่าน เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมมีผลสมบูรณ์กรุณาติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

1.       (ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง)

2.       (ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง)

3.       (ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง)