เงื่อนไขการลงทะเบียน

1. หากนักศึกษาถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียน (Hold) นักศึกษาจะต้องติดต่อหน่วยงานดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงทะเบียน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติ โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองในเมนู ระเบียนประวัติ ล่วงหน้า

2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาและกลุ่มเรียนตามประกาศตารางสอน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเมนู ตารางเรียนตารางสอบได้

3. นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามรหัสวิชาที่บรรจุในโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาตามรหัสชั้นปีที่เข้า ในกรณีที่ไม่มีการเทียบรายวิชาไว้ให้ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะวิชา หรือสำนักวิชาการ โทร. 492 หรือ 493

4. นักศึกษาต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน หากพ้นกำหนดจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนทุกกรณี และหากต้องลงทะเบียนเรียนใหม่อีกครั้ง อาจไม่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนในกลุ่มเรียนเดิม

5. รายวิชาที่มีตารางเรียนและตารางสอบซ้ำซ้อนกัน จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน หากมีความจำเป็นต้องทำคำร้องทั่วไปและเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่างรอบเวลากับหลักสูตรที่เรียน เช่น ปกติไปเรียนค่ำ หากมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนต่างรอบเวลา ต้องทำคำร้อง โดยรับใบคำร้องได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาอาคาร 6 ชั้นล่าง หรือฝ่ายบริหารการศึกษาภาคค่ำ อาคาร 3 ชั้น ล่าง และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

7. ในกรณีกลุ่มเรียนที่จะลงทะเบียนเรียนเต็ม แต่นักศึกษามีเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนกลุ่มเรียนนั้นๆ ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบ Waiting List ในช่วงเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียน โดยต้องระบุเหตุผลที่ชัดเจนเสมือนกับการทำคำร้องขออนุมัติ  จากนั้นให้รอตรวจสอบผลการอนุมัติตามวันในประกาศที่แจ้งไป และหากได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม จะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ซึ่งนักศึกษาจะต้องชำระเงินส่วนที่เพิ่มในกรณีที่มีส่วนต่างเกิดขึ้น

8. ในกรณีที่นักศึกษาทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายงวด จะต้องชำระเงินให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบกลางภาค และสอบปลายภาคได้

** หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกจากปุ่ม ช่องทางการติดต่อสื่อสารด้านบน **