ตารางสอบ-ตารางสอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง

ภาคปกติ 

 

 

*Update 16 ส.ค. 2565

*Update 16 ส.ค. 2565