ช่องทางการติดต่อสื่อสารในช่วงกำหนดการลงทะเบียน

 

เบอร์โทรติดต่อมหาวิทยาลัย 0-2954-7300

และตามด้วยหมายเลขภายใน 3 หลัก ถ้านักศึกษาต้องการติดต่อสอบถามหน่วยงานต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติในการลงทะเบียน    

 www.facabook.com/reg.dpu

  หมายเลข  509, 179       

ฝ่ายเทคโนโลยีบริหารการศึกษา

การใช้งานระบบ SAP-SLCM

 www.facebook.com/aisdpu

  หมายเลข  821, 822, 823      

สำนักวิชาการ

ตารางสอบ-ตารางสอน

 www.facebook.com/

  หมายเลข  492, 493      

ฝ่ายการเงินและการลงทุน

การชำระเงิน

  หมายเลข  295, 478, 674       

ฝ่ายทุนการศึกษา

กองทุนกู้ยืม และทุนมหาวิทยาลัย

  หมายเลข  264, 378       

สำนักกิจการนักศึกษา

แผนกวินัย

  หมายเลข  200, 103