ตารางสอบ-ตารางสอน วิทยาลันนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในระบบ SLCM อีกครั้ง 

ภาคปกติ 

 * Check Exam Schedule with CAIC

 *Update 23 AUS 2018