ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน DPU Bright

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนสร้างสรรค์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Bright)

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษามาติดต่อคุณดวงเดือน (พี่เดือน)  ที่สายงานกิจการนักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)  ชั้น 3 ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.  เพื่อจะได้แจ้งยอดเงินที่ได้รับการอนุมัติเป็นรายบุคคลก่อนไปดำเนินการที่ฝ่ายการเงินต่อไป

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200