สัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา”

สายงานกิจการนักศึกษาจัดสัมมนารองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา” 20-21 สิงหาคม 2565 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นครนายก   

โดย ผศ.ดร.วันวร  จะนู  รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นประธานและดำเนินการสัมมนา ซึ่งมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะวิชา เข้าร่วมการสัมมนา

ซึ่งมีการนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่แต่ละวิทยาลัย/คณะได้ร่างและนำยุทธศาสตร์ใหม่  “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็น แรงขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”  เข้าไปใส่ในโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งของสโมสรนักศึกษาที่เตรียมไว้ตลอดปีการศึกษา 

รอติดตามกิจกรรมดีๆๆ ที่จะเกิดขึ้นผ่านความร่วมมือจากทุกฝ่ายตลอดปีการศึกษา ^O^

https://www.facebook.com/media/set?vanity=DPUSAO&set=a.5417120005042565

   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200