สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา DPU ประจำปีการศึกษา 2565

สิทธิประกันอุบัติเหตุนักศึกษา DPU  ประจำปีการศึกษา  2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน 

โดย  บริษัท  เอ็ม  เอส  ไอ  จี  ประกันภัย  (ประเทศไทย)  จำกัด  เป็นผู้เอาประกัน

 

1. ระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปีการศึกษา

          1  ส.ค.65-31  ก.ค.66  (เวลา  00.01  น.)

2.  เบิกได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น

          เจ็บป่วยด้านสุขภาพเบิกไม่ได้

3. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้  25,000  บาท/กรณี

    เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  250,000  บาท

    เงื่อนไขที่ไม่คุ้มครอง 

 • ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง
 • การแท้งลูก
 • การทะเลาะวิวาท
 • การก่ออาชญากรรม
 • การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การเล่นหรือแข่งขันกีฬาอันตราย
 • โดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์
 • ภัยสงคราม  การรุกราน  หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติสงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ  การกบฏ
 • อาวุธ  นิวเคลียร์  การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสี 

4. เอกสารในการเข้ารับการรักษา ยื่นบัตรประกัน (PA) คู่กับ บัตรประชาชน  (ตัวจริง) 

5. สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้มหาวิทยาลัยฯ ได้แก่  โรงพยาบาลนนทเวช  / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

    (ประชาชื่น) / โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / โรงพยาบาลวิภาราม  ปากเกร็ด    

    และโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ 

6.  กรณีที่ต้องสำรองจ่าย 

 • เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่าย     
 • ไม่มีบัตรประกัน (PA)  หรือ  บัตรประชาชน

 

***หมายเหตุ  :  ยื่นเอกสารเบิกค่าสินไหมทดแทนภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ***

 

DOWNLOAD แบบฟอร์ม

>>  แบบฟอร์มตรวจเอกสารขอเบิกค่าสินไหมทดแทน  Update

>>  OPD_Claim_Form(PA)MSIG_65

>>  รายชื่อโรงพยาบาลรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ "บัตรสบายดี PA" ของบริษัท MSIG ประกันภัย

 

  

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200