ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปีเป็นประจำทุกปีนั้น คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ดังนี้

          ระดับบัณฑิตศึกษา 

                 1. ทุนสำหรับข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ  

                 2. ทุนสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และธุรกิจเอกชน 

          >>ตรวจสอบรายชื่อและเงื่อนไขการรับทุน<<

 

          ระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตร 4 ปี

                 1. ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน 

                 2. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

                 3. ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี)

                 4. ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านเชียร์ลีดเดอร์)

                 5. ทุน DPU E-Sport

          >>ตรวจสอบรายชื่อและเงื่อนไขการรับทุน<<

 

          ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

                 1. ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

                 2. ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านดนตรี)

                 3. ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านเชียร์ลีดเดอร์)

                 4. ทุนกิจกรรมดีเด่น

           >>ตรวจสอบรายชื่อและเงื่อนไขการรับทุน<<

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200