การรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2556 และเพื่อให้การดำเนินงานในส่วนของการรายงานตัวของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 รายงานตัวตามวัน เวลา และรายละเอียดดังต่อไปนี้

                1. กำหนดวันรายงานตัว  ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 (อาคารจอดรถ)

วันที่ 2 มกราคม 2556 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  เวลา 08.30 – 19.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)

วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2556  เวลา 08.30 – 19.00 น. (จันทร์ – เสาร์)

                2. ชำระเงิน  เป็นค่าเช่าเสื้อครุย ค่าถ่ายภาพ ค่าจัดทำหนังสืออนุสรณ์ และค่าสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าตลอดชีพ 500 บาท

                        - ดุษฎีบัณฑิต / มหาบัณฑิต / ประกาศนียบัตรบัณฑิต      จำนวนเงิน  4,500  บาท

                        - บัณฑิต                                                           จำนวนเงิน  4,000  บาท

                3. ภาพถ่ายสวมชุดครุย (ภาพสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ  เพื่อจัดพิมพ์ลงในหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต  และจัดทำบัตรสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า

 

ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต

                ขั้นตอนที่ 1        วัดชุดครุย / เสื้อสูท

                ขั้นตอนที่ 2        รายงานตัว (กรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์)

                ขั้นตอนที่ 3        รับเอกสารจากปริ้นเตอร์ / ติดภาพถ่าย 2 ภาพ (ตรวจสอบความถูกต้อง)

                ขั้นตอนที่ 4        ส่งเอกสารคืน พร้อมรับคู่มือแนะนำเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร และ

                นำเอกสารชำระเงิน ณ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย (อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3) หรือ ธนาคารพาณิชย์ (ตามระบุ) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

                กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ต้องเขียนคำร้อง ณ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3  ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556  เพื่อพิจารณาคำร้องขออนุมัติเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรในปีการศึกษาต่อไป  หรือเพื่อขออนุมัติคืนเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 (ยกเว้นเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า 500 บาท)  หากเกินจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไม่รับพิจารณาคำร้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2954-7300 ต่อ 114, 677, 103

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200