รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลงาน Openhouse 2019

จิรปรียา วีรานนท์   โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

กระเป๋าของคณะศิลปกรรม
วาสิตา เอี๊ยบกงไซ โรงเรียนเขมาภิรตาราม
ขนิษฐา รักแก้ว โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
บุษกร ใจเย็น โรงเรียนศรีบุณยานนท์
พอเพียง บุญโต วิทยาลัยอาชีวสันติราษฎร์
มีนตรา ประสิทธิชัย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
Powerbank ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อมรเทพ เกาะหมาก โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ภัทรีญา เนตรจินดา โรงเรียนเขมาภิรตาราม
บัว อินทร์พรม วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
ปิยะวรรณ อยู่สุข โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ธนพัฒน์ ศุภไพบูลย์ โรงเรียนปากเกร็ด
ณัฐวุฒิ โห้พลอย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ชฎาพร โพธิ์กุลัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
แก้วเก็บความเย็นพร้อมถุงถักมือผลิตโดยคณะศิลปกรรม
มณี รุ้งมณีจินดา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เงินตรา ราชธานี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
นวรัตน์ ทองอินทร์ โรงเรียนอัมพรไพศาล
ประภัสสร เปาอินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พชรพล เกริกไกรสีห์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ติดต่อยืนยันตัวตน รับรางวัลได้ที่ สายงานสื่อสารแบรนด์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 722
หรือ Inbox Page : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU https://www.facebook.com/dpu.ac.th/


 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลงาน Openhouse 2019

ชุติมล ศรีคำ   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

กระเป๋าของคณะศิลปกรรม
วณิชชา สุปินะเมธา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กมลวรรณ​ ผาแสง โรงเรียนหินกองวิทยาคม
พรรณิษา ปั้นทอง โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
กฤติน ประภาสะโนบล โรงเรียนราชวินิตบางเขน
เนตรนภา วิชาธรรม โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
Powerbank ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พิมลพร สิริยาทรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ปุณณิศา บูรพา โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
กนกพิชญ์ จันทร์เจ๊ก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
มลฐิชา พรบุญ โรงเรียนวัดบวรมงคล
เกศรินทร์ วิเชียรฉาย โรงเรียนเจี้ยนหัว
ธีรภัทร์ บุญฤทธิ์ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ธนทัต วงศ์ปัญญานุรักษ์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม
แก้วเก็บความเย็นพร้อมถุงถักมือผลิตโดยคณะศิลปกรรม
ยุวธาดา สุมามาลย์ โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
ชายระวัณ ตาดคร้าม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
รัตติกาล เลอศฉลาด โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ฐิติพร หินอ่อน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นรินทร์พร โพธิชัยศรี วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ติดต่อยืนยันตัวตน รับรางวัลได้ที่ สายงานสื่อสารแบรนด์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 722
หรือ Inbox Page : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU https://www.facebook.com/dpu.ac.th/