ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการงานวิจัย

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

 

สำนักพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานวิจัย
(Center of Research Excellence)

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์

  • ผู้ช่วยรองอธิการบดี

 

ฝ่ายบริหารโครงการวิจัย
(Research Program Promotion)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล

  • ผู้อำนวยการ

 

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
(Learning Center and Library)

นาง ภคพร อำมาตย์มณี ชุ่มอินทรจักร์

  • ผู้อำนวยการ