ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสายพัฒนาธุรกิจ แบ่งเป็น 2 แผนกคือ แผนกความร่วมมือต่างประเทศ และศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ โดยแผนกความร่วมมือต่างประเทศ มีหน้าที่รับรองแขกจากต่างประเทศ จัดประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันต่างประเทศ สนับสนุนการแสวงหาพันธมิตรและสร้างเครือข่ายในต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลด้านกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การวิจัยร่วม การจัดหลักสูตรร่วม และอื่นๆ ตามบันทึกความเข้าใจ จัดการเดินทางต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ส่วนศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติมีภารกิจให้บริการต่อวีซ่าแก่นักศึกษาต่างชาติ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสังคม วัฒนธรรมและที่พักแก่นักศึกษาต่างชาติ การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาไทยที่จะไปทัศนศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่จะไปทัศนศึกษาในประเทศไทย


รายละเอียดเพิ่มเติม