วิศวกรรมศาสตดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Engineering (Computer and Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
D.Eng (Computer and Telecommunications Engineering)
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

    เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษา 510,000 บาท
    แบ่งชำระภาคการศึกษาละ 85,000 บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษา (3 ปี)
    กรณีลงเรียนวิชาเกินจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีใช้เวลาเรียนมากกว่า 3 ปี จะมีค่ารักษาสภาพนักศึกษาภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

 

วันและเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้
  • มีคะแนน GPAX ในระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่น้อยกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4.00
  • ถ้าคะแนน GPAX น้อยกว่า 3.25 สามารถใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้วจำนวน 1 ผลงานมาแสดงแทนได้
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรได้รับการรับรองจาก กพ สามารถประกอบอาชีพราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนได้