นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิพงษ์ ปาลกะวงศ์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลระดับประเทศที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติและประชาชนในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์และวิชาชีพนักกฎหมาย โดยคัดเลือกนักศึกษากฎหมายจากมหาวิทยาลัยของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้เปิดทำการสอนวิชานิติศาสตร์มาไม่ต่ำกว่า 30 ปี ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีที่มาจากหลากหลายวิชาชีพกฎหมายและมีการสอบสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก