นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ