ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ โครงการรัตนาศรีแผ่นดิน เทิดพระเกียรติฯ

ขอแสดงความยินกับ นักศึกษาวิชาเอกการออกแบบแฟชั่นธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาตตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รับรางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ "การแข่งขันเครื่องนุ่งห่ม" (ผ้าพื้นถิ่น)

โครงการรัตนาศรีแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ ในการสืบสาน รักษา อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

การแข่งขัน 3 ศาสตร์ 2 ระดับ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

จัดโดยสมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์