ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพะฒน์ สารสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการออกแบบและแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัล Outstanding Social, Economic, Technology, Environmental and Cultural Impact ในน้ำมีปลา ในผ้าขาวมีเส้นใยรีไซเคิล จากนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 SILPA Creative Works Exhibition 2022