นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ฯ รับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ธีรภัทร์ มอญดะ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

รับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2565

จากสำนักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว