นักศึกษา รปศ. รับรางวัลเกียรติบัตร ในการประกวดบทกลอนและภาพถ่าย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

dpu

dpu

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ในการประกวดบทกลอน และภาพถ่าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อ "ความรักของพ่อ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี