นศ.การโรงแรมฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการสไตล์ New Normal

dpu

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชนนิกานต์ อินทนู และ นางสาวมนัสวรรณ ศรีมาลัย นักศึกษาสาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพการจัดการโรงแรมและธุรกิจบริการสไตล์ New Normal 
ในรูปแบบ Online Virtual  ภายใต้หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานต้อนรับส่วนหน้าระดับอุดมศึกษา” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

dpu