DPU คว้า 5 รางวัล บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท.

DPU

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา โอกาสที่ได้รับรางวัลจากสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ประจำปี 2564 ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ซึ่งในปีนี้มีอาจารย์และนักศึกษาเข้ารับรางวัล รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่  

 

1. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท 2 รางวัล

DPU

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

น.พ. ธีรพงศ์  รัตนตันติกุล มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

วิทยานิพนธ์เรื่อง The Effects of Oral Combined Nutraceuticals on Menopausal Symptoms and Hormonal Changes in Post-menopausal Women (ประสิทธิผลของการใช้โภชนเภสัชที่มีต่ออาการวัยทองและฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน) อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์DPU

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่

คุณนวมินทร์ กาญจนาโรจน์พันธ์ มหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์เรื่อง  การกำหนดความผิดฐานกระทำอนาจารเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์DPU

2. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น 

ภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

(นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประจำปีการศึกษา 2564)

DPU

รางวัลทุนสุรี บูรณธนิต (นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา)

รัตติยากรณ์ อุดมสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
 

DPU

ประเภทบุคลากรดีเด่น กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหาร

อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) สายงานกิจการนักศึกษา