นศ.CIBA DPU คว้าคะแนนสูงสุด Top 100 และ Top 500 ระดับประเทศไทย “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ปี 64

DPU

นักศึกษาบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to CEO เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษารุ่นใหม่ให้สร้างธุรกิจการส่งออกด้วยตนเอง โดยมีการจัดอบรมและสอบหลักสูตรผ่านระบบ E-learning รวมกว่า 2 เดือน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั่วประเทศกว่า 20,000 คน จาก 15 มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน

 

ผลการตัดสินออกมามี นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 คน ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับแรก ( Top100) และนักศึกษาอีก14 คน ได้คะแนนสูงสุด 500 อันดับแรก ( Top500) ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 10 คน และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์อีกจำนวน 4 คน โดยนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ True Digital Park


yesโดยนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศ

ได้รางวัล "TOP 100" จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
พีระ เพิ่มพูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ

 

yesนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ

รางวัล "TOP 500" จำนวน 14 รางวัล ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 101 - 500 ของประเทศ

ได้แก่ 

 

 1. กฤตธีรา บุญทัน
 2. ณัฐศศิ  เพ็งพิทักษ์
 3. ณิชนันทน์ สุขุมานันท์
 4. ณิชศีล  ฤกษ์วาณิชย์กุล
 5. ธัญเรศ  วิทเวส
 6. ธัญลักษณ์  ร้อยพิลา
 7. ธัญวรัตน์  เสี่ยงบุญ
 8. ธาริณี  ขอบอรัญ
 9. พีรพัชร์  ไตรรัตนา
 10. ภัคจิรา  ขุนทอง
 11. มลธิชา  แก้วแสน
 12. ศรัณญ์  สุนทรศารทูล
 13. สิริญญรัชญ์ สถิตย์ดำรงเดช
 14. สิริพร เนียมสุภาพ

 

*หมายเหตุ : ลำดับรายชื่อผู้รับรางวัลเรียงตามพยัญชนะ มิได้เรียงตามผลคะแนนสอบ