ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

DPU

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา