ขอแสดงความยินดี นศ.CIBA ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในโครงการ UMAP COIL Honours program 2021

DPU

 

ขอแสดงความยินดีกับ  กฤษเพชร โสภณวานิชกุล
นักศึกษาชั้นปีที่3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA
สาขา International Business Management 

 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในโครงการ UMAP COIL Honours program 2021จัดโดย  UMAP ร่วมกับ Kansai University ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDGs (Sustainable Development Goals)

โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยทั้งสิ้น 4 คน จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง