ขอแสดงความยินดีกับ อ.นคร วัลลิภากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน

DPU

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นคร วัลลิภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขอทาน