เด็กนิเทศ DPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศสปอตโฆษณา การประกวดสื่อสร้างสรรค์

DPU
         ทีม Minor Film นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย นายจิรวัฒนานันท์ จันทวัน  นายนวกร เขตตระการ และ นายธนดล ประดิษฐ์โสภา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ด้วยผลงานสปอตโฆษณาที่มีชื่อว่า “เป็นหรือเปล่า” จัดโดย กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมี ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก และ อ.ต่อสกุล ถิรพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา