ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

DPU