นศ.CIBA คว้า 2 รางวัล การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาฯ ปี2564

DPU

          ขอแสดงความยินดีนักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ได้แก่  Mr. Moy Bunneam สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นานาชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนานาชาติ ด้วยโครงงานที่มีชื่อว่า การทำ CSR ระดมทุนผ่าน Crowdfunding ฝึกงานที่บริษัท Last2Ticket Asia โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศยามล นองบุญนาก และ อาจารย์ศิริกัลยา เลน ดาโสม

DPU

           และ สุทธิดา อยู่ทอง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คว้ารางวัลชมเชย ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ด้วยโครงงาน การศึกษาปริมาณการจัดซื้อที่พอเหมาะ ฝึกงานที่บริษัท คิทซ์โช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รชฏ ขำบุญ และ ผศ.ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี