ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

DPU

                มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู สาขาวิชาการบัญชี

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)

 

DPU

Asst.Prof. Dr.Peng-Fei Chen สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC)

 

DPU

Asst.Prof. Dr.Chun-Shuo Chen สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิต ศรจิตติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ อนุสาขาวิชาการจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM)

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติกร ชินโย สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นับรบ หมี้แสน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการแนะแนว วิทยาลัยครุศาสตร์

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา โชติภัคธนสุข สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

 

DPU

ผู้ช่วยศาตราจารย์อรดี พฤติศรัณยนนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ สาขาวิชานฤมิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พา ทัดภูธร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตตาภา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

DPU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT)