ปรบมือ!! นศ.CITE รับทุนพระราชทานการศึกษา TO BE NUMBER ONE เยาวชนต้นแบบ “เก่ง และ ดี ทูบี นัมเบอร์วัน”

DPU

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดี กับ พชร กลีบบัว นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

DPU

DPU

            ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE โปรดให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ทำหน้าที่มอบทุนพระราชทานการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนพระราชทานการศึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE 4 คน

โดยมีผู้รับทุนทั้ง 4 ได้แก่

1. นายจักรชลัช อยู่พัฒนะวงศ์ นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายพชร กลีบบัว นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิเตอร์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3. นายอภิรักษ์ ชลเทพ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิชาเอกการตลาด ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. นางสาวมีน่า เวนเคนยอน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

DPU

            ผู้รับทุนทั้ง 4 คนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างของเยาวชนเก่งและดี ของโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบแก่สมาชิกทั้งด้านการเรียนและร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ จนได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานทุนการศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละ 72,000 บาท โดยจัดพิธีมอบทุน ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข​