ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(Privacy Notice for Interested)


1. บทนำ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (“มหาวิทยาลัยฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยที่มหาวิทยาลัยฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมาย (Lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงได้ออกประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัยฯ หากท่านมีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ตลอดจนถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง เช่น การให้ข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น โทรศัพท์ หรืออื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีขึ้น เป็นต้น เว้นแต่บางกรณีมหาวิทยาลัยฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดยมหาวิทยาลัยฯ เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีการติดต่อหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการเข้าใช้งานดังกล่าว เช่น หมายเลข IP Address เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเรียกรวมกันว่า “คุกกี้ (Cookie)” ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดข้อมูลบางประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น และการเก็บรวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวในบางกรณี

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

 • รหัสผู้สนใจสมัคร
 • ชื่อ นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เลขประจำตัวประชาชน หรือ Passport
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ประเทศ
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Email โทรศัพท์ ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์
 • คุณสมบัติการศึกษาแรกเข้า เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ รายวิชา หนังสือรับรอง
 • ภาพถ่ายของผู้สนใจ
 • ข้อมูลการลงทะเบียนและชำระเงิน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานสารสนเทศ
 • ภาพถ่ายและวีดีโอที่อาจมีการถ่ยหรือบันทึกระหว่างจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม
 • ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดีโอจากกล้อง CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ลำดับ ข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

การดําเนินการในการสมัครเข้ามาเป็นผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในการ

 • สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษา
 • ประสานงานกับส่วนงานและหลักสูตร
 • สื่อสารกับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัคร
 • ในกรณีการรับสมัครที่เป็นออนไลน์อาจมีการบันทึกภาพเสียงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
 • ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครจากกระบวนการรับสมัคร(อ้างอิงประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สนใจเข้าศึกษา)
 • รายงานสรุปให้กับ TCAS และกระทรวง อว.
 • การเปิดเผยข้อมูล รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สู่สาธารณะเฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หรือผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

การปฏิบัติตามสัญญา มหาวิทยาลัยทําสัญญาผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

การปฏิบัติหน้าที่ในการ ดําเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์ สาธารณะของผู้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินการของสถาบันการ อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การ อุดมศึกษาเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

บริหารจัดการทรัพยากรให้กับผู้สนใจสมัคร
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนในสมัคร เช่น

 • การจัดทรัพยากร เช่น การเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศ
 • สนับสนุนกิจกรรมและ การมีส่วนร่วม
 • ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 • การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น การเก็บ Log ในการใช้บริการ Internet

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
การปฏิบัติตามสัญญา

มหาวิทยาลัยทำสัญญากับผู้สนใจ เมื่อผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาและในบางกรณีมีการทำสัญญาระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเป็ฯต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. ธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์

3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดำเนินการด้านความปลอดภัย เช่น CCTV ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

การบริหารจัดการด้านค่าธรรมเนียมและการให้ทุน
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัคร เช่น

 • จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • จัดการทุนการศึกษา

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

5 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

การโอนย้ายฐานข้อมูลผู้สนใจ เข้าศึกษาไปยังฐานข้อมูล นักศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า ศึกษาจะถูกทําการโอนย้ายข้อมูล เมื่อได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลสําหรับ

 • ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้านการ รับสมัคร
 • ใช้ในการติดต่อประสานงาน
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
6 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

เพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ส่วนงาน มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา ซึ่งอาจ เกี่ยวข้องกับภาพ เสียง และข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สนใจเข้าศึกษา เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ส่วน งาน หลักสูตร หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ต่างๆ

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม
7 ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด

การวิเคราะห์และวิจัย
ทางมหาวิทยาลัยจําเป็นต้อง เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้สนใจ เพื่อ ทําการวิเคราะห์เชิงสถิติประกัน คุณภาพ และวิจัยเพื่อปรับปรุง คุณภาพและกระบวนการ

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังอาจอาศัยฐาน/สิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนี้

 1. หลักสัญญา ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้ใช้งานและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างกัน
 2. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้นั้น
 3. หลักผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์โดยชอบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และประโยชน์โดยชอบของบุคคลภายนอก โดยมีเหตุจำเป็นที่สำคัญกว่าสิทธิของผู้ใช้งาน
 4. หลักการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 5. หลักการประโยชน์สาธารณะ เป็นการกระทำเพื่อการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อาจต้องขยายสาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของท่านจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าถือครอง ข้อมูลของท่านก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการใดๆ

3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลำ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนหรือขณะดำเนินการดังกล่าว

4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาผ่านระบบแอพพลิเคชั่น รวมทั้งในกรณีที่นักศึกษานำส่งข้อมูลเอง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามระยะเวลาที่นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่

หลังจากที่นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยหรือสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของนักศึกษาแบบถาวรเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการและเพื่อใช้ยืนยันการสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่ทำการศึกษา

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดนักศึกษามีสิทธิ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้ง มหาวิทยาลัยฯ จะมีการแจ้ง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน
 • สิทธิในการเพิกถอนความ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้มหาวิทยาลัยฯ ไว้ได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้มหาวิทยาลัยฯ ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการโอนข้อมูล ในกรณีที่ระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ รองรับการอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงขอให้มีการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งหรือโอนดังกล่าวได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านสามารถขอให้มหาวิทยาลัยฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิซึ่งอาจจะมีความซับซ้อน หรือมีการทำสำเนาจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับคำร้องขอดังกล่าว รวมถึงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องดังกล่าวตามความเหมาะสม

7. การเปิดเผยข้อมูล

มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ เป็นการดำเนินการตามกำหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้บางสถานการณ์ ดังนี้

 • กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรม
 • เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำงานในนามหรือทำงานให้มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ โดยการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจมีทั้งกรณีการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งมอบบริการแก่ท่าน หรือเพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เช่น
  • หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษาการตลาดหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  • ทปอ. ทางมหาวิทยาลัยอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษารวมทั้งผลการเรียนและผลสอบของนักศึกษา ผ่านกระบวนการรับสมัคร เช่น TCAS และต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยัง ทปอ ในกรณีที่นักศึกษาผ่านการคัดเลือก
  • มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลของนักศึกษาให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรมตามที่กำหนด
  • มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้าของนักศึกษาหรือหลักฐานการทำงานของนักศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการสมัครศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว
  • มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน KBANK ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินซึ่งอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคนักศึกษาและส่งกลับเพื่อยืนยันสถานะการทำธุรกรรม
  • สําหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษในการช่วยสอน ซึ่งจําเป็นต้องมีการการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสําหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประมวลผลการศึกษา
  • หน่วยงานที่นักศึกษาสมัครเข้าทํางาน ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจ ดําเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามที่นักศึกษาร้องขอ
  • ในบางกรณีที่นักศึกษาอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างที่เป็นนักศึกษา ซึ่งจะดําเนินการผ่านการทําสัญญาก่อน โดยทางมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมี การดําเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับสถานทูตหรือต่างประเทศ โดย รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
  • มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ต้อง มีการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
  • เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุ้มครอง อุบัติเหตุและประกันสุขภาพของนักศึกษา จึงจําเป็นต้องมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการ รับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิ
 • กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลที่ดีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าสำคัญยิ่งกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่
  • เพื่อการสืบสวน สอบสวน และระงับเหตุอาชญากรรม การทุจริต การฉ้อโกง หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามตลอดจนการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสาธารณะ รวมถึงของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือรับมือการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ หรือต่อกฎหมาย

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยฯ มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพของท่าน หรือเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อปกป้องท่านจากภัยคุกคามหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ท่านเสียหาย มหาวิทยาลัยฯ จะหารือกับท่าน และถ้าเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ จะขออนุญาตท่านในการแจ้งสถานการณ์ที่ท่านประสบอยู่กับบุคคลอื่นที่จำเป็นต้องทราบ ก่อนการดำเนินการนั้น

หากมีกรณีดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ข้อมูลใดที่มหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดเผยภายใต้เหตุผลและสถานการณ์ใด เพื่อท่านสามารถทราบได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดำเนินการอะไรไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับมหาวิทยาลัยฯ และโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องดูแล และพร้อมให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงและตรวจสอบ

โดยตัวอย่างมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยฯ มีการนำมาใช้ เช่น

 • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของ มหาวิทยาลัยฯ ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)
 • กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูล เช่น การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • กำหนดกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะรีบแจ้งท่านทราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง
 • มีการอบรมพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทบทวนกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีการปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันล่าสุดแล้ว (Update Patches)

อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่า การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือแม้แต่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของท่านซึ่งติดมัลแวร์ มีความเสี่ยง และมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจถูกลักลอบเข้าถึง หรือถูกเปิดเผย หรือถูกโอนถ่ายออกไป และทำให้ท่านเกิดความเสียหายได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ท่านสามารถศึกษาได้จาก “นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ของมหาวิทยาลัยฯ

9. การติดต่อกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในกรณีที่นักศึกษามีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจสมัครเรียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สถานที่ติดต่อ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
 • โทรศัพท์ : 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605
 • อีเมล์ : [email protected]