นักศึกษาสามารถใช้บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์งานเข้าเล่มได้ตามอาคารเรียนต่างๆ