ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
อธิการบดีและรองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา

 • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
 • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
 • M.sc. (Information Technology),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
 • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales

 

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์
รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร

 • Ph.D. Management Science, Lancaster University,U.K.
 • M.S.(Accounting) Thammasat University
 • B.Acc. (1st Class Honors) Thammasat University
 • Higher Certificate in Auditing Thammasat University
 • Certified Public Accountant (CPA) – Thailand

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
รองอธิการบดี สายงานวิชาการและรองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา

 • PhD (Accounting), University of Manchester, UK
 • Master of Accountancy, Ohio State University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Business Adminstration, Assumption University
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์
รองอธิการบดี สายงานพัฒนาด้านกายภาพ

 • Master of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics.
 • M.Arch.(Master of Architecture) Pannsylvania state University, USA.
 • B.Arch.(Bachelor of Science in Architectecture) Pennsylvania state University, USA
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร การเสริมทักษะผู้บริหารระดับสูง วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
รองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์

 • ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
 • นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
 • Ph.D. (Communication Arts)