ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

 • อธิการบดี
  • B.Sc. Hons. (Chemistry with Management), Imperial College , University of London, U.K.
  • M.B.A., Imperial College , University of London, U.K.
  • M.sc. (Information Technogy),UNSW@ADFA ,The University of New South Wales
  • DIT, UNSW@ADFA, The University of New South Wales

ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์

 • รองอธิการบดีอาวุโส สายงานการเงินและบริหาร
  • Ph.D. Management Science, Lancaster University,U.K.
  • M.S.(Accounting) Thammasat University
  • B.Acc. (1st Class Honors) Thammasat University
  • Higher Certificate in Auditing Thammasat University
  • Certified Public Accountant (CPA) – Thailand

 

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์

 • รองอธิการบดี สายงานวิจัยและพัฒนา
  • วศ.ด. Electric Power System Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บธม.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วันวร จะนู

 • รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา
  • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์

 • รองอธิการบดี สายงานพัฒนาด้านกายภาพ
  • Master of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics.
  • M.Arch.(Master of Architecture) Pannsylvania state University, USA.
  • B.Arch.(Bachelor of Science in Architectecture) Pennsylvania state University, USA
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร การเสริมทักษะผู้บริหารระดับสูง วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

 • รองอธิการบดี สายงานสื่อสารแบรนด์
  • ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
  • นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
  • Ph.D. (Communication Arts)

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

 • รองอธิการบดี สายงานวิชาการ
  • PhD (Accounting), University of Manchester, UK
  • Master of Accountancy, Ohio State University, USA
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Business Adminstration, Assumption University
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์