ปรัชญา

นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ

คติธรรม

กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ : คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ : ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ปณิธาน

บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน สู่ธุรกิจยุคใหม่และบูรณาการจีนและประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ คิดเป็น คิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวิจารณญาณที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญของประเทศชาติ
  2. พัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาซึ่งสอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0 มีการบูรณาการสู่การปฏิบัติจริง โดยมีมาตรฐานการเรียนการสอนชั้นเลิศ และจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
  3. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและธุรกิจ
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรม สังคมและชุมชนสร้างองค์ความรู้ และภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
  5. บูรณาการการทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  7. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถทำงานได้เต็มตามศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล