ขั้นตอนการสมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
01 กรอกใบสมัครออนไลน์
02 รอรับ E-mail ตอบกลับจากมหาวิทยาลัย
( E-mail ที่กรอกตอนสมัคร )
03 สอบสัมภาษณ์+รายงานตัว (ที่มหาวิทยาลัย)
04 ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

* หลักฐานประกอบการรับสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา ( ใบ ร.บ. ) กรณีผู้จบ ปวส. และผู้ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต