DPU ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย”  โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” โดยนายแพทย์และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์และบูรณาการ นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดี ฝ่ายแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ และ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ ชั้น 6 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยที่ต้องการส่งบทความเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มกราคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2954-7300 ต่อ 633, 528 หรือดูรายละเอียด คลิกที่นี่

DPU

โดย : PR DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ