สัมมนานักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ฯ DPU

ภาพบรรยากาศการสัมมนานักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาโทจากประสบการณ์จริง โดย  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงกลยุทธ์พิชิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขา ประกอบด้วย สาขากฎหมายอาญา สาขากฎหมายการแพทย์ สาขากฎหมายเอกชน สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม และสาขากฎหมายมหาชน  ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดมุมมองทางวิชาการที่กว้างขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบความสำเร็จต่อไป